Cursusjaar

De lesvoorwaarden treft u aan in het onderstaande document. Het cursusjaar begint op maandag 22 augustus 2022 en eindigt op zondag 2 juli 2023. Het cursusjaar bestaat uit 39 lesweken. De vakanties zijn gelijk aan die van de vakanties in het basisonderwijs. De lessen worden gegeven in de muziekschool gelegen aan de Eikenlaan 1 te Leusden.

Aanmelding

Aanmelding voor de lessen kan alleen schriftelijk door middel van het aanmeldingsformulier. Het formulier kan volledig ingevuld en ondertekend worden opgestuurd, naar:

Bert van der Meulen

Swammerdamstraat 42

3553 RZ Utrecht

Het formulier kan ook worden gemaild naar:

info@gitaarles-leusden.nl.

U krijgt per mail of post een bevestiging dat de leerling is geplaatst.

Met de ondertekening van het formulier verplicht u zich tot betaling van het verschuldigde lesgeld.

Inschrijving

Nieuwe leerlingen worden ingeschreven op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. Voor zover er geen plaatsen beschikbaar zijn, wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst.

Om les te kunnen krijgen is het hebben van een goede gitaar een vereiste. Het in bruikleen geven van een instrument is heel beperkt mogelijk.

Verlenging

De inschrijving geldt voor het cursusjaar van augustus tot juli.

Doorlopende inschrijvingen zijn wettelijk niet toegestaan (Wet van Dam). De cursist wordt vriendelijk verzocht zich ieder (cursus)jaar opnieuw in te schrijven. Dit kan door middel van een herinschrijvingsformulier. Dit zal in de maand mei worden toegezonden.

Alle (ouders van) ingeschreven leerlingen ontvangen in de maand mei voorafgaand aan het nieuwe cursusjaar de algemene voorwaarden en de lesgeldtarieven zoals die voor het komende cursusjaar van kracht zullen zijn.

Opzegging

Opzegging voor een komend cursusjaar vindt schriftelijk plaats voor 1 juli van het lopende cursusjaar, bij Bert van der Meulen, Swammerdamstraat 42, 3553 RZ Utrecht.

De docent kan in overleg met de leerling en ouders de lessen beëindigen; ook hier betreft het dan het komende cursusjaar. De docent stelt betrokkene hiervan schriftelijk op de hoogte voor 1 juni.

Tussentijdse beëindiging

Beëindiging van de lessen in de loop van het cursusjaar leidt niet tot het vervallen van de verplichting tot lesgeldbetaling, c.q. tot restitutie van reeds betaald lesgeld. Hiervoor gelden twee uitzonderingen:

  • Verhuizing naar een andere gemeente

De verhuizing en het verzoek om restitutie van lesgeld dient minimaal een maand van te voren schriftelijk aan de docent te zijn gemeld.

  • Ziekte

Langdurige ziekte van de leerling waarbij hervatting van de lessen in het lopende cursusjaar niet is te verwachten.

Tussentijdse beëindiging voor leerlingen onder de twaalf jaar

Voor leerlingen niet ouder dan twaalf jaar geldt dat tussentijdse beëindiging met restitutie van lesgeld mogelijk is, wanneer er sprake is van onvoldoende motivatie. De lessen kunnen dan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand worden beëindigd, het lesgeld wordt naar rato gerestitueerd.

Betaling

De lesgeldnota’s worden medio september van het betreffende cursusjaar verzonden. De nota dient binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Betaling in drie termijnen is mogelijk. In dat geval krijgt u in september, december en maart een rekening opgestuurd. Het lesgeld in één keer voor een heel jaar betalen heeft als voordeel dat u een korting geniet. Betaling op bankrekening NL95 RABO 01520.97.643 t.n.v. Bert van der Meulen in Utrecht.

Een verzoek om een afwijkende betalingsregeling dient schriftelijk te worden gericht aan Bert van der Meulen, adres zie hierboven.

Bij uitblijven van betaling wordt de betreffende leerling de toegang tot de lessen geweigerd. Vanaf de vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, alsmede een bedrag van € 12,50 aan administratiekosten per aanmaning.

Verder komen alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten van lesgeld voor rekening van de lesgeldplichtige.

Verzuim van lessen

Indien een leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les of lessen, dan is toch lesgeld verschuldigd. Bij ziekte van de leerling is geen lesgeld verschuldigd over de lessen die zouden zijn gegeven vanaf een maand na de eerste uitgevallen les. Lesgeld is verschuldigd vanaf hervatting van de lessen.

De restitutie van lesgeld bedraagt een achtendertigste deel van het jaarlijkse lesgeld voor elke uitgevallen les die zou zijn gegeven een maand na de eerste door ziekte uitgevallen les.

Knipkaart

Afspraken voor de volgende les worden in de voorafgaande les gemaakt. Eventuele afmeldingen worden uiterlijk 24 uur voor de afgesproken lestijd bij de docent gedaan.

Vrienden- en familiekorting

Wanneer u een vriend of een familielid aandraagt profiteert u daarvan: u krijgt 10% korting op het lesgeld!

De vriendenkorting is een éénmalige korting (voor één seizoen) en gaat in op het moment wanneer uw vriend of vriendin zich voor een lesjaar heeft aangemeld, en loopt tot het einde van het seizoen. Deze korting geldt bij afname van een volledig lesjaar met wekelijkse lessen en zal in het laatste trimester worden verrekend.

De familiekorting gaat in op het moment waarop een familielid zich aanmeld, en loopt tot het moment waarop een tweede lid zich weer uitschrijft. De korting geldt bij afname van een volledig lesjaar met wekelijkse lessen en zal in het laatste trimester worden verrekend.

Verhindering leerkracht

Lessen die wegens verhindering van de leerkracht niet worden gegeven, worden zo mogelijk op een ander tijdstip ingehaald. Blijkt dit niet mogelijk, dan wordt een vervangende docent ingeschakeld, of komen de lessen te vervallen.

Indien, gerekend over het gehele cursusjaar, meer dan twee lessen uitvallen ten gevolge van verhindering van de docent, dan vindt restitutie van het lesgeld plaats voor elke derde en volgende uitgevallen les. De restitutie bedraagt per uitgevallen les een negenendertigste van het totaal verschuldigde lesgeld. Deze restitutie vindt plaats binnen twee maanden na beëindiging van het cursusjaar.

Adreswijzigingen

Email en adreswijzigingen en andere mutaties dienen op zo kort mogelijke termijn schriftelijk of per email te worden doorgegeven aan Bert van der Meulen. © Bert van der Meulen

Chat openen
Scan de code
Hoi! Leuk dat je geïnteresseerd bent in gitaarles. Kan ik je helpen?